Skočiť na hlavný obsah

Konanie vo veciach notárskych úschov

Notár môže prijať do notárskej úschovy na žiadosť účastníka najmä listiny alebo peňažné prostriedky.

Účastník notárskej úschovy zloží peňažné prostriedky na bankový účet notára s názvom NOTÁRSKA ÚSCHOVA, číslo účtu v tvare IBAN: SK13 7500 0000 0040 2706 8011, založený v Československej obchodnej banke, a.s., pobočka Banská Bystrica.

Účelom notárskej úschovy je zabezpečenie právnej istoty účastníkov úkonu, že listiny alebo peňažné prostriedky sú bezpečne uložené u notára, pokiaľ nebudú splnené podmienky na ich vydanie príjemcovi alebo na ich vrátenie zložiteľovi.

Najčastejšie je využívaná notárska úschova peňazí pri kúpe nehnuteľností. Kupujúci ako zložiteľ zloží do notárskej úschovy peňažné prostriedky vo výške kúpnej ceny alebo jej dohodnutej časti, čím predávajúci nadobúda istotu, že kupujúci disponuje peňažnými prostriedkami a že tieto sú uložené na účte notárskych úschov. S peňažnými prostriedkami bude nakladať notár podľa podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve a/alebo zápisnici o notárskej úschove. Kupujúci nadobúda istotu, že peňažnými prostriedkami disponuje notár a vydá ich predávajúcemu ako príjemcovi len za splnenia podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve a/alebo zápisnici o notárskej úschove. V prípade, ak podmienky pre vydanie peňazí z notárskej úschovy splnené nebudú, notár ich vráti kupujúcemu ako zložiteľovi.

Odmena notára za notársku úschovu závisí od toho, či ide o úschovu listiny, cenného papiera alebo peňazí. Základ odmeny je určený Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v platnom znení.

Zápisnicu o notárskej úschove môže spísať a podpísať notár, ním poverený notársky kandidát alebo notársky koncipient.