Skočiť na hlavný obsah

Osvedčenie správnosti odpisu alebo fotokópie listiny - vidimácia

Vykonanie osvedčenia listiny

Osvedčenie správnosti odpisu listiny sa vyznačí na odpise vo forme osvedčovacej doložky, v ktorej je uvedené

  • či odpis súhlasí doslovne s listinou, z ktorej bol vyhotovený, či táto listina je originálom alebo osvedčeným odpisom a z koľkých listov alebo hárkov sa skladá,
  • počet listov alebo hárkov, ktoré odpis obsahuje,
  • či ide o odpis úplný alebo čiastočný,
  • údaj, či sú v predloženej listine zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty, ktoré by mohli oslabiť jej hodnovernosť,
  • údaj, či boli na odpise vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou,
  • miesto a dátum vydania,
  • podpis osvedčujúceho notára alebo ním povereného zamestnanca a odtlačok úradnej pečiatky notára.

 

Kto môže úkon vykonať

Osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny môže v každom prípade osvedčiť notár a vo väčšine prípadov i ostatní zamestnanci, ktorých na to notár poveril, ktorými môžu byť notársky kandidát, notársky koncipient aj iný zamestnanec notára.

Osvedčenie listín so vzťahom k cudzine vykonáva iba notár.

 

Cena osvedčenia správnosti odpisu alebo fotokópie

Cena sa líši v závislosti od toho, či listina, odpis alebo fotokópia, ktorá sa osvedčuje, má alebo nemá vzťah k cudzine.

Konečná cena za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou, vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje, predstavuje 3,00 Eur s DPH.

Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, konečná cena za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje predstavuje 6,00 Eur s DPH.

 

Upozornenie

Notár vykonaním úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.