Činnosť notára

Notársky úrad - JUDr. Jakub Kajba, PhD.

Notár, ktorému bol zverený výkon notárskeho úradu má právo vykonávať nasledovnú notársku činnosť:

 • osvedčenie pravosti podpisu - legalizácia
 • osvedčenie správnosti odpisu alebo fotokópie - vidimácia
  (osvedčovanie pravosti podpisov a listín, ktoré sa majú použiť v cudzine vykonáva výlučne notár)
 • vydávanie výpisov z obchodného registra
 • spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch (zmluvy, závety)
 • osvedčovanie právne významných skutočností - osvedčenia napr.:
  • správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
  • pravosti podpisu na listine (legalizácia)
  • tom, že bola predložená listina a kedy sa to stalo
  • protestácii zmeniek
  • priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
  • tom, že je niekto nažive
  • iných skutočnostiach
 • konanie vo veciach notárskych úschov (peňazí, listín).
 • zápisy do notárskych centrálnych registrov, ktorými sú:
  • notársky centrálny register určených právnických osôb
  • notársky centrálny register závetov
  • notársky centrálny register záložných práv
  • notársky centrálny register dražieb
  • notársky centrálny register listín.

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár:

 • poskytovať právne rady
 • spisovať iné listiny
 • vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak
 • poskytnúť zastúpenie v katastrálnom konaní

Kontakt

JUDr. Jakub Kajba, PhD., notár
jakub.kajba@notar.sk

Tatiana Horváthová, vedúca kancelárie
+421903506661
horvathova@notarskyuradbb.sk